Op  EIGEN WIJZE  leren, ieder kind is immers uniek!
 

Passend onderwijs. Wat is dat?

Geschreven door Melinda van den Eijnden, op 17 maart 2014

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Middels passend onderwijs wil men proberen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet, maar dit is alleen voor kinderen die het echt nodig hebben. Maar wat houdt dat in voor uw kind. In deze blog leest u wat passend onderwijs is en wat dit gaat betekenen voor het onderwijs en de leerkracht.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd en gefinancierd. Hierdoor kunnen meer kinderen op het reguliere onderwijs blijven. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. En op een onderwijsplek zitten die bij hen past. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of hulpmiddelen. Het is dus geen 'schooltype', maar een manier waarop de extra ondersteuning aan kinderen georganiseerd wordt.

Samenwerkingsverbanden

Per 1 augustus 2014 gaat de wet op passend onderwijs in. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te geven gaan de scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. In de samenwerkingsverbanden werken het regulier en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen.

Het samenwerkingsverband ontvangt straks per leerling een vastgesteld bedrag. Dat betekent dat niet langer het budget aan een kind gekoppeld is (het huidige systeem, 'de rugzak'). Het samenwerkingsverband is ervoor verantwoordelijk dat alle leerlingen in de regio een passend onderwijsaanbod krijgen. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Geen enkele leerling mag thuiszitten. 

De scholen maken samen afspraken over:

  • de begeleiding die iedere reguliere school biedt;
  • Welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en welke procedure geldt;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen verdeeld wordt;
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

Deze afspraken leggen ze vast in het ondersteuningsplan.

Wat betekent dit voor scholen?

Iedere school is wel ergens heel goed in of heeft zich ergens in gespecialiseerd. wat een school kan en welke extra ondersteuning zij biedt, staat in het schoolondersteuningsprofiel van de school. Iedere school stelt samen met het team en eventueel ouders zo'n profiel op. De medezeggenschapsraad (MR) van de school geeft hierover advies. De school waar een kind is aangemeld is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het ondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school, binnen het samenwerkingsverband, die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het speciaal onderwijs. Wanneer uw kind extra ondersteuning krijgt of naar het speciaal onderwijs gaat, wordt deze extra ondersteuning vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief voor het kind. De school bespreekt dit met ouders. 

Wat betekent dit voor ouders?

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking met school zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. U als ouder kent uw kind tenslotte het beste. Daarom is het verstandig om de lijn met school kort te houden. Het is verstandig om aan het begin van het schooljaar een aantal concrete afspraken te maken. Daarnaast is het verstandig om op verschillende momenten in het jaar te bespreken hoe het met uw kind gaat op school. Daarbij is het belangrijk dat de wensen en verwachtingen van zowel ouders als leerkracht besproken worden. De wensen en verwachtingen moeten realistisch zijn om zo teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de site van steunpunt passend onderwijs