Privacyverklaring

20 mei 2018

Natuurlijk gaat RT-praktijk Eigenwijze vertrouwelijk met de gegevens van de kinderen om.  Om u hierover beter te kunnen informeren heb ik een privacyverklaring opgesteld. Wanneer u vragen heeft over de verwerking van de gegevens,neem dan gerust contact met mij op.

1. Contactgegevens 

RT-praktijk Eigenwijze

Leliestraat 6, 6026 XM, Maarheeze

Telefoonnummer: 06-40801709

KvK: 58744363

info@rtpraktijkeigenwijze.nl

2. Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam van het kind en de ouders
 • Adres
 • Emailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Groep van het kind
 • School
 • Gegevens van schoolvorderingen
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, onderzoeksgegevens.

3. Verwerkingen, doeleinden en bewaartermijnen

RT-praktijk Eigenwijze is verwerkingsverantwoordelijke voor onderstaande verwerkingen:

Leerlingen

Wanneer een kind wordt aangemeld voor remedial teaching wordt er een intakeformulier ingevuld. Hierin worden de volgende gegevens vermeld:

 • Naam;
 • Adres;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer;
 • Groep van het kind;
 • Medische gegevens, waaronder informatie over bijzonderheden bij de bevalling, de ontwikkeling van het kind, kinderziekten, slapen, medicijngebruik, eventuele problemen in de ontwikkeling (praten, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling), problemen met horen of zien;
 • Bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn;
 • Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over doublure, leerproblemen (duur en hulp tot nu toe), het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement;
 • Verslagen van zorgverleners met de naam van de instantie, naam van de zorgverlener en de gegevens die in het verslag vermeld staan;
 • Samenstelling van het gezin (namen van ouders, broertjes of zusjes);
 • Achtergrond en leeftijd van de ouders (zoals opleiding en beroep);

Deze gegevens ontvang ik middels een samenwerkingsovereenkomst die wordt aangegaan en het intakeformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van remedial teaching;
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen;
 • Het opstellen van een onderzoeksverslag;
 • Het opstellen van adviezen voor de begeleiding;
 • Contact met de school;
 • Het gebruik van diverse websites om de vordering van het kind bij te houden.

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Bewaartermijn

 • De gegevens blijven bewaard tijdens het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de financiële administratie 7 jaar bewaard.
 • Voor de persoonlijke gegevens van de leerling heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. Deze moet ik 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
 • Gegevens die ik niet meer verplicht hoef te bewaren na het begeleidingstraject verwijder ik direct.

Contactgegevens school

Via een toestemmingsformulier verwerk ik ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze krijg ik van de ouders van het kind. Dat zijn de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam school;
 • Naam leerkracht;
 • Telefoonnummer school;
 • Emailadres leerkracht.

Deze gegevens gebruik ik om contact op te nemen met de school. 

Ik ben gerechtvaardigd om persoonsgegevens van de leerling te delen met de school, om zo het begeleidingstraject mogelijk te maken. Met scholen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RT-praktijk Eigenwijze blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject. Na afloop van het begeleidingstraject worden de gegevens van de contactpersoon binnen 30 dagen verwijderd.

4. Doorgifte

Ik deel gegevens met de volgende derden, waaronder verwerkers:

 • Externe oefenwebsites voor leerlingen;
 • Online onderzoeksmateriaal (invoeren onderzoeksgegevens).

5. Rechten

 Ik informeer u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u één van deze rechten uitvoeren kunt u contact opnemen via info@rtpraktijk eigenwijze.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk en u mag verzoeken deze te rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht mij te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de gegevens niet gedeeld mogen worden met derden, de verwerking onrechtmatig is of wanneer ik de persoonsgegevens niet meer nodig heb.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht de persoonsgegevens te ontvangen in een leesbare vorm in een computerbestand, zodat u deze aan andere partijen kunt overdragen.

Toestemming intrekken

Wanneer ik gegevens voor een bepaald doel van u verkregen heb op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming ten alle tijden intrekken. 

Klachten

Heeft u klachten over de manier waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

RT-praktijk Eigenwijze neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hiervoor heb ik passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. 

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers deze website gebruiken maak ik gebruik van analytische cookies, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. 

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat de privacyverklaring gewijzigd moet worden, omdat ik bijvoorbeeld een andere werkwijze ben gaan gebruiken. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website plaatsen. Wanneer de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal ik deze meteen aan u communiceren.