Werkwijze

EigenWijze past bij ieder kind een vijf-stappenplan toe. Onafhankelijk van de vraag en problematiek. Zo is kwaliteit gewaarborgd. En weet u waar u aan toe bent.

Stap 1: Intakegesprek

Bij het aanmelden van uw kind wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U kunt uw kind via de mail of telefonisch aanmelden. Het intakegesprek is kosteloos en is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en een beeld te krijgen van de problematiek. In dit gesprek wordt er bepaald of de leerling door de praktijk geholpen kan worden of dat er doorverwijzing nodig is. Ook is het belangrijk dat er een klik is tussen remedial teacher, en ouders en kind. Daarom is het wenselijk tijdens het intakegesprek ook even met het kind kennis te maken.

Stap 2: Onderzoek

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt er een (vervolg) afspraak gemaakt voor het afnemen van een didactisch onderzoek (of worden de gegevens overgenomen van een ander reeds afgenomen orthodidactisch onderzoek). In het onderzoek zullen verschillende testen afgenomen worden die gerelateerd zijn aan het probleem. Daarbij kunnen ook observaties en gesprekken op school van belang zijn (altijd in overleg met ouders en school). Na afname van het onderzoek wordt er een verslag geschreven, dit wordt met ouders en kind besproken.

Stap 3: Handelingsplan

In het verslag komt een voorstel voor een handelingsplan. Hierin wordt de beginsituatie van uw kind omschreven en wordt er beschreven waar binnen een bepaalde tijd naartoe wordt gewerkt. Een handelingsplan wordt meestal voor een periode van 12 weken opgesteld.

Stap 4: Begeleiding

Na het opstellen en goedkeuren van het handelingsplan kunnen de sessies worden gestart. Uw kind zal 1x per week 60 minuten bij mij in de praktijk komen. In overleg kan de begeleiding ook thuis plaats vinden. De planning wordt in gezamenlijk overleg vastgelegd. Leerproblemen en -stoornissen gaan vaak samen met onzekerheid, faalangst en problemen in de werkhouding. Ook hier zal in de begeleiding extra aandacht aan worden geschonken.

Stap 5: Toetsing en evaluatie

Na 12 sessies worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Meestal met behulp van testen. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bepaald of het handelingsplan op dezelfde wijze wordt voortgezet, aangepast of gestopt. Tussentijds worden u en de school steeds geïnformeerd over de voortgang middels een logboek.